Informace o ochraně osobních údajů

Jsme zde pro Vás již od roku 1996

Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

 

Obchodní společnost "N_SYS s.r.o.", IČO 252 54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10275, zastoupená panem Čestmírem Teichmanem (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími právními předpisy.

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, příjmení, rodné číslo, emailová adresa apod.)

 

Zpracovávané osobní údaje:

 1.  Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • smlouva a vlastnoruční podpis (v listinné nebo digitální podobě včetně metadat podpisu)
 1. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě
 1. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace, případně tarif poskytované služby
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce
 1. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování (o datových přenosech), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností Správce. Jedná se zejména o:

 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas uskutečnění spojení
 • počet poskytnutých jednotek
 • doba trvání spojení
 • číslo, název a umístění koncového bodu sítě
 • typ přístupu k internetu
 1. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů Správce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Správce (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Správce získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Správcem, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

 

Účel zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a pro ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 • podnikaní a poskytování služeb elektronických komunikací;
 • plnění všech zákonných povinností vůči státu, zdravotním pojišťovnám apod.

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

 

Zpracovatelé osobních údajů

Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek jménem společnosti Správce, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Správce každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě ani mezinárodní organizaci vyjma zdravotní pojišťovny nebo osob, kterým svědčí titul z platných právních předpisů a vyjma. těchto zpracovatelů:

 • servisní společností správce;
 • společnost poskytující IT systém a server;
 • obchodním zástupcům, účetní, advokátům

Konkrétní seznam zpracovatelů je dostupný u pověřence osobních údajů Správce (kontakt viz níže).

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Práva subjektů osobních údajů

Zákazníci, potencionální zákazníci, zaměstnanci či jakékoliv další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (dále jen „subjekt údajů“), mohou Správce kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění:

 • jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem Správce zpracovává;
 • uplatnění práva na informace,
 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • doplnění osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • omezení zpracování osobních údajů,
 • námitku zpracování os. údajů a přenositelnosti osobních údajů
 • odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

Bližší informace k jednotlivým právům lze dohledat zde https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744

Pro uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů je možné se na Správce obracet prostřednictvím zaslání vyplněného formuláře (ke stažení zde) na emailovou adresu Správce GDPR@nsys.cz , nebo poštou na adrese Žižkova 89, 542 32 Úpice.

Subjekt osobních údajů se dále může obrátit na pověřence ve věcech ochrany osobních údajů, tj. na pana Petra Hálu, tel. 498 100 499, email GDPR@nsys.cz.

 

Chcete rychle zjistit jaký internet Vám můžeme nabídnout ve Vaší lokalitě?

Máte nějaký dotaz k nabízeným službám?

Zanechte nám Vaše telefonní číslo, a my se Vám ozveme.

Tato webová stránka používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte.

Více informací